1.GİRİŞ

1.1. İnternet alan adları (domain names), uluslararası düzeyde organize olmuş, İnternet Protokolü (IP) adresi alanı tahsisi, protokol tanıtıcı tayini, genel (gTLD) ve ülke kodu (ccTLD) Üst Düzey Alan ismi sistemi yönetimi ve kök sunucu sistemi yönetimi işlevlerinden sorumlu kâr amacı gütmeyen bir kurum olan ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) tarafından yönetilmektedir.

1.2. Genel olarak uluslararası düzenlemede gTLD (generic Top Level Domain) olarak adlandırılan .com, .org, .net, .edu, .biz, .info şeklindeki alan adlarının yanısıra ccTLD (Country Code Top Level Domain) olarak anılan ve ISO-3166 standardında sadece ülke kodlarından (.uk, .us, .de, .tr, vb.) oluşan adlandırma sisteminden oluşur. Bu belgede “.tc” uzantısında yer alan ikincil seviye alan adları konusunda düzenlenen genel koşullar ve diğer işleyiş yöntemleri açıklanmaktadır.

1.3. “.tc” birincil seviye alan adı ve ikincil seviye alan adlarının idaresi Türkiye’de ise 2013 yılından bu yana TLD İnternet Hizmetleri tarafından yürütülmekte olup 2014 yılında bu görevi NICTC almıştır.

1.4. İşbu Alan Adı Tescili Genel Koşulları ve Uygulaması, “07.11.2010 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanan “İnternet Alan Alan Adları Yönetmeliği”ne tabi değildir.

2.TANIMLAR

2.1. Alan Adı: Belirli bir süre kullanım için tahsis ve tescil edilmiş olan (.tc) uzantısıyla birlikte kullanılan ibare.

2.2. Tescil Kuruluşu: Alan adı genel kurallarını düzenleyen, alan adı başvurularını kabul eden, alan adını tahsis eden, ücretini toplama yetkisi olan ve gerekli koşullarda alan adını silmeye / askıya almaya yetkili olan tüzel kişi.

2.3. Tescil Sahibi: Alan adını belirli bir süre kullanmak için; tahsis ve tescil işlemi için başvuran gerçek veya tüzel kişi.

2.4. Yıllık Ücret: Alan adının 1 (bir) takvim yılı boyu süre kadar kullanımı lığında alınan tescil ücreti.

3.ALAN ADI TESCİL BAŞVURUSU

3.1. Alan adı tescil başvurusu, www.tc adresinden, başvuru için gerekli bilgilerin forma girilmesiyle ve alan adı kaç yıl için tescil edilmek isteniyorsa o kadar ücretin kredi kartı ile ödenmesiyle tamamlanır.

3.2. Tescil sahibi, alan adını kullanmaya devam ettikçe ve alan adı konusunda yetkili yargı makamı veya hakem(ler) aksine karar vermedikçe, tescil sahibinin alan adı konusundaki kullanım hakları saklı kalacaktır.

3.3. Tescil edilmesi istenen alan adı en az 2, en fazla 64 karakterden oluşmalıdır. Alan adı içerisinde, İngilizce harf karakter setinde kullanılan harfler (A-Z) ile tüm rakamlar (0-9) bulunabilir. Alan adında (-) tire imi hariç, herhangi bir noktalama işareti kullanılamaz ve alan adı (-) tire imi ile başlayıp (-) tire imi ile bitemez.

3.4. Alan adlarının tescilinde, istisnalar haricinde herhangi bir koşul uygulanmaz. Genel kural, şeklinde olup her zaman tarih ve saat itibariyle en önce başvuranın hakları saklı tutulur.

3.5. Alan adının satışı, kiralanması ve devri konusunda, Madde 6.3 kapsamı haricinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Tescil sahibi, kayıt sırasında oluşturduğu kullanıcı adı ve parolasıyla sayfasından devir işlemlerini veya DNS yönlendirme hizmetlerini gerçekleştirebilir.

3.6. Alan adı başvurusu sırasında başvuran tarafından verilen bilgiler kamuya açıktır ve gerektiğinde tescil sahibinin kim olduğu sayfasından veya 3. Parti tescil kuruluşları veritabanından herhangi bir sorgulamayla elde edilebilir. Tescil sahibi dilediği takdirde, bireysel veya kurumsal özel bazı bilgilerinin gizli kalmasını sağlayabilir. Tescil kuruluşu, bu talebi ek bir ücrete tabi olarak yerine getirebilir.

3.7. Tescil başvurusu yapan gerçek kişi veya tüzel kişi, yazım yanlışı olsa bile seçmiş olduğu alan adından sorumludur. Başvuruyu yapan, tescili istenen alan adının 3. Parti kişi veya 3. Parti kuruluşların kişilik haklarını, fikri ve sınai haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

3.8. Tescil sahibi veya tescil başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişiler, alan adının kullanımında Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, kamusal düzen ve genel ahlâk kurallarına uyacağını taahhüt eder.

3.9. Tescil sahibi veya tescil başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişiler, kayıt sırasında verdiği bilgilerin (eğer belgeye bağlı bir başvuru ise belgelerin) doğruluğunu taahhüt eder.

3.10. Alan adının tamamı ya da bir kısmı hakaret, kaba ifade veya nefret söylemi ve benzeri ifadeler içeremez. Bu tür ifadelerin herhangi bir yabancı dildeki lıkları da bu kapsam dahilindedir. Tescil kuruluşu, bu tanıma uyan alan adlarını tescil etmeyeceği gibi daha önce tescili yapılmış olanları yenilememe / iptal etme / durdurma hakkını saklı tutar.

3.11. Herhangi bir coğrafi yerleşim adının (ülke, il, ilçe, belde, mahalle, köy vs.) alan adı olarak tescilinin istenmesi durumunda, ilgili yerleşim yerinin yetkili otoritesinin izni veya yetki belgesinin kayıt sırasında sunulması gerekir.

3.12. Alan adlarının kayıtlarının tamamlanmasına müteakip müşteri, alan adının alınıp alınmadığı (kaydedilip kaydedilmediğini) whois servislerinden sorgulayarak öğrenmek durumundadır. Olası herhangi bir sistem probleminden dolayı kaydı (Satış sisteminden tamamlandı görünse de) tamamlanmayan alan adları gerçekte de kaydedilmemiş olacaktır. Bu tür durumda müşteri tarafımıza ulaşmak ve problemi bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde gerçekte kaydı tamamlanmayan alan adının başka bir müşteri tarafından herhangi bir zaman içerisinde kaydedilmesi mümkün olabilir. Bu satış iptal edilerek müşteriye ücret iadesi gerçekleştirilir. Bu gibi bir durumda NİCTC hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz.

4.ÜCRET VE ÖDEME

4.1. Tescil kuruluşu, herhangi bir sebep göstermeksizin alan adı tescil başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.

4.2. Tescil başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilerin alan adı tescil başvurusunun başarısız olması durumunda Tescil kuruluşu hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez.

4.3. Tescil başvurusu ancak talep edilen alan adının tescil için müsait olması ve eksiksiz olarak ödeme yapılması halinde kabul edilecektir.

4.4. İşbu genel kurallar, başvurusu sonrasında Tescil Kuruluşu’na tam ve eksiksiz olarak ödeme yapıldığı veya tescil yenileme halinde yenilendiği tarih itibariyle yürürlüğe girer ve tescil başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişinin yapmış olduğu ödemeye göre 1 ila 10 yıl arasında geçerli olur.

4.5. Alan adı tescil başvurularında ve yenileme işlemlerinde, www.tc adresinde belirtilen güncel ücretler uygulanır. Tescil kuruluşu, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın alan adı ücretleri artırma / eksiltme hakkını saklı tutar.

4.6 İşbu genel kuralların 4.5. maddesinde belirtilen yıllık ücretlere aksi belirtilmedikçe Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

4.7 Yıllık ücretler yalnızca kredi kartı veya banka hesabına havale/eft aracılığıyla ödenebilir. Birden fazla başvuru halinde, Tescil Kuruluşu’nca istisnai olarak ödemenin çek veya bankalararası transfer yoluyla gerçekleştirilmesi kabul edilebilir; bu ödeme şekillerine karar verme yetkisi Tescil Kuruluşu’ndadır.

4.8 Tescil Kuruluşu Kredi kartı dışında havale ya da çek ile yapılan ödemelerde Tescil işleminin gerçekleştirilmesi için başvuru sahibine e-posta aracılığıyla ödeme hususunda bildirim yapılır ve bu bildirimden itibaren 3 (üç) gün içerisinde başvuru sahibinin hesabına girerek ödeme işlemini gerçekleştirmesi beklenir. Tescil kuruluşu, ödeme öncesi bu süreçte başvurulan alan adının müsait olması hususunda garanti vermemektedir.

4.9 Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ödenen bedelin iptali, tescil sonrası “Banka ve Kredi kartlarının kötüye kullanımının tespiti” halinde ve tescil kuruluşuna ödenen bedelin geri iade edilmesi halinde tahsis edilen alan adının tescili hiçbir bildirim yapılmaksızın iptal edilir ve yeniden tahsis için açık hale gelir.

5.LİSANS

Tescil başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişinin başvurusunun kabul edilmesi, ilgili alan adının işbu genel kurallar çerçevesinde ve kararlaştırılan sürede kullanılması bakımından geniş anlamda mülkiyet hakkı vermemekte, sadece alan adının kullanımına lisans verilmesi anlamına gelir.

6.TESCİL SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

6.1 Tescil sahibi tescil ettirdiği alan adının üçüncü kişi veya kuruluşların fikri ve sınai haklarını ihlal edecek şekilde kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder.

6.2 Tescil sahibi tescil ettirdiği alan adını hukuka veya genel ahlaka aykırı bir biçimde veya Tescil Kuruluşu’nun repütasyonuna zarar verecek şekilde kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu bakımdan, Tescil Kuruluşu’nun tescil sahibine ait alan adını kontrol etme yetkisi mevcuttur.

6.3 Tescil sahibi, tescil ettirdiği alan adı bakımından, alt alan adı (subdomain) kullanıcılarına kullanım hakkı vermeyeceğini, satmayacağını, ücretsiz olsa dahi devretmeyeceğini, kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder. Tescil kuruluşu, ticari amaçla bir başkasına kullandırılan alt alan adını, adedine göre ayrıca ücrete tabi tutabilir.

6.4 Tescil sahibi, işbu genel kurallarda belirtilen bilgileri eksiksiz, tam ve güncel olarak sunacağını ve sağlayacağını beyan ve taahhüt eder. Aşağıda yer alan kişilere ait iletişim bilgileri (isim, telefon, adres vs.) sunulması ve kayıt altına alınması zorunlu bilgilerdir:

(a) Tescil Sahibi: Alan adı başvurusunda bulunarak ilgili alan adını tescil ettirmiş gerçek veya tüzel kişi.

(b) Yönetici/ İdare Eden: Alan adı ile ilgili hususlarda ilk olarak başvurulacak kişi olan Tescil sahibi adına hareket etmesi hususunda yetkilendirilmiş kişi.

(c) Teknik Sorumlu: Teknik konulara ilişkin yazışmalarda başvurulacak kişi.

(d) Ödeme Sorumlusu: Ödeme, faturaya ilişkin itirazlarda ve diğer hususlarda başvurulacak kişi.

6.5 İşbu genel kurallarda belirtilen zorunlu iletişim bilgilerinin sağlanmaması halinde Tescil Kuruluşu işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir nam altında tazminat ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir.

7.ALAN ADI TRANSFERİ / EL DEĞİŞTİRMESİ

7.1. Tescil sahibi yazılı olarak başvurması ve işbu maddede yer alan şartlara uygun olması halinde alan adının transferini talep edebilir. Transfer işlemi Tescil Kuruluşu’ndan bir başka kayıt kuruluşuna veya bir kayıt kuruluşundan diğerine şeklinde yapılabilir. Transfer işlemi, ancak .tc uzantılı alan adlarını dağıtma yetkisine sahip kayıt kuruluşlarına yapılabilir.

7.2. Transfer işleminin güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi için Tescil sahibine güncel kayıt kuruluşu tarafından bir “Transfer Kodu” verilir, bu kod ile yeni kayıt kuruluşuna başvurularak transfer işlemi gerçekleştirilecektir. Transfer kodunun yetkisiz kişilerin eline geçmesi ve kötüye kullanılması durumlarına Tescil sahibi azami özeni göstermek zorundadır ve transfer kodunun her türlü kullanımından dolayı kendisi sorumludur. Transfer kodunun kaybedilmesi veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi durumunda, tescil sahibi derhal Tescil Kuruluşuna bilgi vermek zorundadır.

7.3. Transfer işlemi sadece tescil sahibi tarafından gerçekleştirilebilir. İşbu madde üzerinden gerçekleştirilen bir transfer işleminin üzerinden ancak 30 gün geçtikten sonra başka transfer işlemleri yapılabilecektir.

7.4. Transfer ve kayıt işlemlerinde tescil sahibinin vermiş olduğu iletişim bilgileri esas alınır, İlgili iletişim bilgilerini kullanan ve doğrulamaları gerçekleştiren kişinin “tescil sahibi” olduğu kabul edilir. Bu doğrultuda erişim ve iletişim bilgilerinin yetkisiz kişilerce kullanılmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda Tescil Kuruluşu sorumluluk kabul etmez.

8.SORUMLULUK SINIRLAMASI

8.1 Tescil Kuruluşu sunduğu hizmetlerin işler ve kaliteli olması için azami özeni gösterir. Tescil Kuruluşu’nun kontrolü dışında veya tescil sahibi ya da üçüncü partilerin hata ve ihmalleri sebebiyle servislerde yaşanacak aksama ve sorunlar sonucunda verilerin kaybolmasından Tescil Kuruluşu sorumlu değildir.

8.2 Yasal düzenlemeler çerçevesinde sözleşme veya haksız fiil sorumluluğu (ihmal dahil), kanuni yükümlülüklerin ihlali ve bu gibi hallerden doğacak her türlü kazanç kaybı, dolaylı kayıplar, dolaylı ya da arızi olarak gerçekleşen işbu genel kurallar ile bağlantılı olarak gelir, veri, bilgi kaybını içeren zararlar bakımından Tescil Kuruluşu tescil sahibine sorumluluk kabul etmez.

9.ALAN ADI YENİLEME

9.1 Alan adı yenileme işleminin gerçekleştirilebilmesi için tescil sahibi tarafından tescil süresinin sona erdiği günden önce olmak kaydıyla herhangi bir zaman diliminde kendi kullanıcı hesabına girilerek talep edilen yenileme süresine uygun ödemenin yapılması gerekmektedir.

9.2 Tescil süresinin sona ermesinden önce hiçbir işlem yapmamış tescil sahipleri bakımından alan adı tescil süresinin sona ermesinden itibaren 30 günlük süre içerisinde alan adını yeniden edinme imkânı tanınmıştır. Alan adının bu şekilde geri alınabilmesi için ilgili alan adına ilişkin yıllık ücret kadar geri alım ücreti ödenmesi gerekmektedir.

9.3 Yenileme halinde tarafların tabi olacakları sözleşme Tescil Kuruluşu’nun internet sitesinde yer alan alan adı tesciline ilişkin güncel kurallara tabi olacaktır.

10.ALAN ADININ DÜŞMESİ / SONA ERMESİ / SİLİNMESİ

10.1 İşbu genel kurallara ilişkin belge ve neticesinde verilen lisans alan adı tesciline ilişkin yapılan yıllık ödeme miktarına uygun olarak talep edilen süre sonunda 9. Maddede düzenlenmiş olan yenileme işleminin gerçekleştirilmemesi halinde alan adı kaydı silinecektir.

10.2 İşbu genel kurallara ilişkin belge ve neticesinde verilen lisans tescil sahibi tarafından 7 gün öncesinden yazılı olarak bildirimde (e-posta gönderimi de kabul edilir) bulunulması şartıyla sona erdirilebilir. Bu halde, Tescil Kuruluşu tarafından tescil sahibine ödenmiş miktarın iadesi yapılmaz.

10.3 Tescil sahibi tarafından tescil edilen alan adı üzerinden Spam maillerin gönderildiğinin tespit edilmesi halinde Tescil Kuruluşu, tek taraflı olarak yazılı bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir nam altında tazminat ödemek zorunda olmaksızın işbu genel kurallara ilişkin belgeyi feshedebilir.

10.4 Tescil kuruluşu aşağıdaki hallerde 7 gün önceden yazılı olarak (e-posta gönderimi kabul edilir) bildirimde bulunmak kaydıyla işbu genel kuralları sona erdirme veya tescil sahibinin kaydını askıya alma hakkına sahiptir:

a) Tescil Kuruluşu’nun tescil sahibinin alan adı tescil hizmetini üst düzey alan adlarının yönetimine zarar verecek bir biçimde kullandığına kanaat getirmesi,

b) Tescil sahibinin işbu genel kurallara aykırı hareket etmesi,

c) Tescil sahibinin işbu genel kuralların 6.4. maddesinde yer alan zorunlu bilgileri doğru, eksiksiz güncel olarak sağlamaması,

d) Tescil Kuruluşu tarafından alan adının internet kullanıcılarını yanıltma, karışıklık yaratma amacıyla edinildiği kanaatine varılması,

e) Tescil Kuruluşu tarafından alan adı hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisinin edinilmesi,

10.5 Tescil sahibi, işbu maddede düzenlenen sözleşmenin sona ermesine ilişkin haller de dahil olmak üzere tarafınca işbu genel kurallara aykırı hareket edilmesi neticesinde Tescil Kuruluşu’nun uğramış olduğu her türlü zarar ziyanı ödemekle yükümlüdür.

10.6 İşbu genel kuralların fesih veya her hangi bir diğer sebeple sona ermesi bakımından Tescil Kuruluşu herhangi bir nam altında tazminat ödemez ve tescil sahibi tarafından ödenmiş ücretlerin iadesi mümkün değildir.

11.GİZLİLİK

11.1 Alan adının tescili için başvuru sırasında verilmiş ve kullanıcı hesabının oluşturulurken gerekli olan ad, soyadı, e-posta adresi gibi kişileri tanımlamaya yönelik her tür bilgi Gizli Bilgi kapsamındadır, tescil başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişiler bu bilgilerin güncel, doğru, eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt eder.

11.2 Tescil Kuruluşu, işbu gizli bilgilerin korunması, gizliliğinin sağlanması bakımından gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Tescil Kuruluşu’nun gösterdiği tüm bu özen ve aldığı tedbirlere rağmen sisteme yapılan saldırılar sonucu gizli bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi, bunların kötü niyetli olarak kullanılması, ifşası, bu bilgiler kullanılarak hukuka aykırı faaliyetler gerçekleştirilmesi halinde Tescil Kuruluşu hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez.

11.3 Söz konusu gizli bilgiler, Tescil kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerle ilgili bilgi verilmesi, reklam, pazarlama, tanıtım, anket, veri tabanı oluşturulması, istatistikî bilgi edinilmesi gibi amaçlarla kullanılabilir ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, reklam sunulması, istatistiki ve demografik bilgi edinilmesi, anket ve araştırma yürütülmesi gibi amaçlarla üçüncü kişilerle (servis sağlayıcılar, stratejik partnerler gibi) paylaşılabilir.

11.4 Tescil kuruluşu tarafından işbu genel kurallar ve bununla bağlantılı belgelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi), kanun yönetmelik ve diğer yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyulması, yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usulüne uygun olarak bilgi verilmesi, kullanıcıların haklarını ve güvenliklerini korumak adına bilgi vermenin zaruri olduğu haller,ve kullanıcının paylaşım konusunda rıza gösterdiği haller dışında hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

11.5 Tescil ile bağlantılı kullanıcı hesabının herhangi bir şekilde iptal edilmesi halinde yasal yükümlülükler gereği söz konusu bilgiler saklanacaktır.

12.DİĞER HÜKÜMLER

12.1 İşbu alan adı tesciline ilişkin genel kuralların herhangi bir maddesi ya da maddelerinin geçersiz hale gelmesi durumunda kalan maddeler geçerliliklerini korur.

12.2 Geçersiz hale gelen bir maddenin bir kısmının silinerek düzeltilmesi ile geçerli hale gelmesi mümkün ise söz konusu maddede gerekli minimum değişiklikler yapılarak geçerli hale getirilecektir.

12.3 Tescil Kuruluşu işbu genel kurallar üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler tescil sahibine e-posta aracılığıyla bildirilecek ve kuruluşa ait internet sitesinde yayınlanması ile yürürlüğe girecektir.

13.ALAN ADI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

13.1 İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Ticaret Odası(İTO) Tahkim-Uzlaştırma-Hakem Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri Türkiye Cumhuriyeti Yasaları doğrultusunda uygulanacak ve aynı kurum tarafından kurulacak Hakem Mahkemesi tarafından çözümlenecektir.Tescil başvurusunda bulunan gerçek yada tüzel kişiler bu hükmü şartsız ve koşulsuz olarak kabul ettiklerini beyan ederler.

13.2 Alan adının kaydı ve kullanımından doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin usuller İTO tarafından belirlenecek olup alan adı ile ilgili bir uyuşmazlığın doğması halinde, şikâyette bulunan aşağıdaki 3 unsurun birden bulunduğunu ispatlamakla yükümlüdür:

a) İnternet alan adının, ticari bir marka veya hizmet markası ile aynı veya iltibasa mahal verecek şekilde benzer olduğu,

b) yanın internet alan adı üzerinde herhangi bir hakkı veya haklı menfaati olmadığı,

c) İnternet alan adının kötü niyetli olarak tescil edilmiş ve kullanılmış olduğu.