.TC uzantılı alan adlarından kaynaklanacak uyuşmazlıklar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Tahkim-Uzlaştırma-Hakem Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ve Türkiye Cumhuriyeti Yasaları doğrultusunda uygulanacak olup, yine İstanbul Ticaret Odası’nca kurulmuş bulunan Hakem Mahkemesi tarafından çözümlenecektir.

Tescil başvurusunda bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, .TC uzantılı alan adı başvusu sırasında kabul ettikleri sözleşmede bulunan bu tahkim şartını kabul etmiş sayılırlar. Bahsi geçen sözleşmenin tarafı olmayan 3. kişilerin, genel mahkemelere başvurma hakları saklı olup, diledikleri takdirde İTO Hakem Mahkemesi’ne başvurabileceklerdir.

Alan adının kaydı ve kullanımından doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yargılama usulleri İTO tarafından belirlenecek olup alan adı ile ilgili bir uyuşmazlıkta, şikâyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, aşağıdaki 3 unsurun birden bulunduğunu ispatlamakla yükümlüdür:

a) İnternet alan adının, ticari bir marka veya hizmet markası ile aynı veya iltibasa mahal verecek şekilde benzer olduğu,

b) Karşı yanın internet alan adı üzerinde herhangi bir hakkı veya haklı menfaati olmadığı,

c) İnternet alan adının kötü niyetli olarak tescil edilmiş ve kullanılmış olduğu.

.TC uzantılı alan adlarında neden İTO Hakem Mahkemesi’nin çözümü tercih edilmektedir:

1– Tüm dünyada alan adı uyuşmazlıkları için öncelikli yöntem, hakem kurulları olarak belirlenmiştir. Örneğin, çoğu alan adı uyuşmazlıkları merkezi Cenevre’de bulunan ve BM ajansı olarak çalışan WIPO’nun hakemleriyle çözülmektedir.

2- Genel mahkemeler, alan adı uyuşmazlıkları için etkili ve hızlı çözüm üretmekten uzaktır. Ancak hakem mahkemeleri, en fazla 6 ay içinde her türlü uyuşmazlıkları çözmek zorundadırlar.

3- Genel mahkemelerin usul ve prosedürleri karmaşıktır. Ancak, hakem mahkemelerinin prosedürleri daha basittir. Hakem mahkemeleri çoğu zaman belge ve delilleri elektronik ortamdan alabilmektedir.

4- Genel mahkemelerin harç, yargı giderleri ve bilirkişi ücretleri daha yüksektir. Hakem mahkemeleri bu masraflar bakımından nispeten daha avantajlıdır.

5- Türk Hukuku’na göre hakem mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar geçerlidir ve tüm kurumları bağlayıcıdır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun 407 ile 443. maddelerinde tahkim ve hakemlik konularını düzenlemektedir.